Privacy Policy

Wie is Advorma Advocaten

Advorma Advocaten is een burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel gevestigd te B-2630 Aartselaar (België) aan de Kontichsesteenweg 86, met ondernemingsnummer 0839.497.386 en BTW-nr. BE 0839.497.386. Advorma Advocaten is een advocatenassociatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08.11.2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Mr. Dirk Van Orshaegen en Mr. Heidi Thijs oefenen hun beroep uit via Advorma Advocaten. Als advocaten ingeschreven aan de balie Provincie Antwerpen zijn zij onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie Provincie Antwerpen, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balieprovincieantwerpen.be. Hun optreden is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscodes en reglementen beschikbaar via voormelde webistes. Zij maken, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Advorma Advocaten levert onder meer volgende diensten: juridisch advies en bijstand bij geschillen (Belgisch en internationaal).

Contactgegevens van Advorma Advocaten zijn:

 • Adres: Kontichsesteenweg 86 – B-2630 Aartselaar – België
 • E-mail: info@advorma.be
 • Telefoon: +32 (0)3 877 26 00
 • Fax: +32 (0)3 877 97 20

Hoe Advorma Advocaten persoonsgegevens beveiligt

Advorma Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De technische maatregelen omvatten onder meer netwerkbeveiliging, systeembeveiliging, firewalls, encryptie en toegangsbeheer. Op organisatorisch gebied zorgt Advorma Advocaten onder meer voor fysieke toegangsbeperking, identiteitscontroles, verplichting tot geheimhouding bij medewerkers en een nauwgezette opvolging van alles wat er met uw gegevens gebeurt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming bij Advorma Advocaten.

Wie is de verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming bij Advorma Advocaten:

Mr. Dirk Van Orshaegen

 • Adres: Kontichsesteenweg 86 – B-2630 Aartselaar – België
 • E-mail: info@advorma.be
 • Telefoon: +32 (0)3 877 26 00
 • Fax: +32 (0)3 877 97 20

Welke persoonsgegevens verwerkt Advorma Advocaten

Advorma Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Advorma Advocaten en/of omdat u deze zelf aan Advorma Advocaten (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Advorma Advocaten (gebeurlijk) verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Rijksregisternummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • KBO-nummer
 • Verbonden ondernemingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Advorma Advocaten persoonsgegevens

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Advorma Advocaten rusten;
 • Ter behartiging van uw belangen;
 • Voor de uitvoering van gerechtelijke mandaten en gerechtelijke aanstellingen (b.v. voogd ad hoc, bewindvoerder, curator, schuldbemiddelaar, ….);
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Advorma Advocaten;
 • Voor de verwerking met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • Voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen of het doorstorten van gelden;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
 • Om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om diensten bij u af te leveren;
 • Als Advorma Advocaten hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Advorma Advocaten nodig heeft voor fiscale aangifte;

Neemt Advorma Advocaten besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Advorma Advocaten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advorma Advocaten) tussenkomt.

Hoe lang bewaart Advorma Advocaten persoonsgegevens

Advorma Advocaten bewaart uw persoonsgegevens in beginsel gedurende een termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, i.e. gedurende een periode van minimaal 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen u en Advorma Advocaten, en in elk geval niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Deelt Advorma Advocaten persoonsgegevens met derden

Advorma Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of van de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Advorma Advocaten, sluit Advorma Advocaten een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gebruikt Advorma Advocaten cookies of vergelijkbare technieken

Advorma Advocaten gebruikt desgevallend alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Advorma Advocaten gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Advorma Advocaten hiermee de website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze cookie policy kan u nalezen via volgende link:http://www.advorma.be/cookiepolicy

Kan u uw gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advorma Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar voor verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovenvermelde contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat zulk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Advorma Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek.

Advorma Advocaten wijst erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De contactgegevens van de toezichthouder zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Adres: Drukpersstraat 35 – B-1000 Brussel – België
 • E-mail: commission@privacycommission.be
 • Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
 • Fax: +32 (0)2 274 48 35

Contact

Graag advies of bijstand? Contacteer ons:

Advorma Advocaten
Kontichsesteenweg 86
B-2630 Aartselaar

T +32 (0)3 877 26 00
F +32 (0)3 877 97 20
E info@advorma.be